Vedtægter for Kalundborg-egnens Møntklub

 

§ 1

Foreningen der er hjemmehørende i Kalundborg kommune, har det formål, at støtte medlemmerne og fremme interessen for og udbredelsen af kendskabet til mønter, sedler, medaljer og numismatisk litteratur, med hensyn til de historiske og kulturelle værdier.

 

§ 2

Disse formål tænkes opnået ved, at foreningens medlemmer samles, til de af bestyrelsen indkaldte møder. På disse møder vil der blive holdt formidlingssalg over de af medlemmerne indleverede mønter og numismatiske effekter.

 

§ 3

Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til bestyrelsen.

 

§ 4

Bestyrelsen kvalitetsbestemmer de til møderne indleverede materialer og kan bestemme, hvilket materiale den anser for at have klasse til salg.

1)     Medlemmerne indleverer materiale til formidlingssalg. Alle effekter skal være noteret på           de af foreningen godkendte "auktionslister" med angivelse af mindstepriser.

2)     Iflg. klubbens vedtægter kan bestyrelsen afvise effekter som den ikke anser for at have             klasse til salg.

3)     Sælger kan, ved afkrydsning på "auktionslisten", tilkendegive at et lot, med en min. pris             på kr. 50,- eller derover, der ikke kan opnå den fastsatte min. pris, må nedsættes med               10%.

 4)     Sælger betaler, til klubben, et gebyr på 5% af hammerslagsprisen, max. kr. 50,- dog                     mindste kr. 2,- pr. lot uanset om dette sælges eller ej.

5)     Laveste opråb er kr. 10,-.

6)     Overbud:

        fra kr. 10,- til kr. 49,- = kr. 2,-

        fra kr. 50,- til kr. 99,- = kr.  5,-

        fra kr. 100,- til kr. 299,- = kr. 10,-

        fra kr. 300,- til    = kr. 25,-

Til foreningens møder kan der indsendes brevbud senest dagen før. 

Kun medlemmer kan købe på foreningens møder.

På klubbens møntmesse kan der tegnes et, en dags medlemskab pris kr. 20,-

Materialet sælges i øvrigt i den stand hvori det forefindes ved hammerslag og foreningen er uden ansvar med hensyn til kvalitetsvurdering, ægthed o.s.v.

 

 § 5

Bestyrelsen, som konstituerer sig selv, består af: formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.

Medlemmer af bestyrelsen betaler ikke kontingent.

 

§ 6

Foreningen tegnes af formanden eller næstformand + et bestyrelsesmedlem. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden er flg.

1)     Valg af dirigent.

2)     Formanden aflægger beretning.

3)     Kassereren fremlægger revideret regnskab.

4)     Behandling af indkomne forslag.

5)     Valg.

6)     Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle der har betalt kontingent for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes.

To bestyrelsesmedlemmer er på valg lige år, tre bestyrelsesmedlemmer ulige år. Desuden vælger generalforsamlingen to revisorer, en revisorsuppleant og en suppleant til bestyrelsen.

Revisorer og suppleanter vælges for et år ad gangen.

Esktraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt mindst 10 medlemmer eller tre bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer dette, med angivelse af de sager, der ønskes behandlet.

§ 8

Afstemning på enhver generalforsamling sker skriftligt, såfremt blot et medlem kræver dette.

 

§ 9

Kun på en generalforsamling kan et medlem ekskluderes.

Almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer kræves.

 

§ 10

Bestyrelsen kan til enhver tid udnævne et æresmedlem. 

Også aktive medlemmer af foreningen kan indstille et medlem til æresmedlem med en nøje begrundelse. Bestyrelsen vurderer begrundelsen. 

Udnævnelsen skal ske på en ordinær generalforsamling. 

Æresmedlem skal ikke betale kontingent  og eller betaling til foreningens arrangementer. 

Er æresmedlem har stemmeret i foreningen og er valgbar til bestyrelsen. Æresmedlem gælder resten af livet. 

 

                                                                §11

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Dog skal der 4/5 stemmers flertal til ændring af § 11.

 

§12

Foreningen kan kun opløses, når 4/5 af de fremmødte medlemmer på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

Foreningens eventuelle formue tilfalder ved ophør Kalundborg Museum.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Kalundborg den 29. oktober 1974.

Ændret den 31. januar 1978

Ændret den 30. januar 1979

Ændret den 29. januar 1980

Ændret den 26. januar 1982

Ændret den 26. januar 1987

Ændret den 31. januar 1994

Ændret den 29. januar 1996

Ændret den 26. januar 1998

Ændret den 27. august 2001

Ændret den 26. januar 2009

Ændret den 31. januar 2011

ændret den 30. maj 2021 

 

 

 

 

        

 

Del siden