Vedtægter for Kalundborgegnens Møntklub.


Stiftet 29. oktober 1974.

 

 


 • 1

Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune og har til formål at støtte medlemmerne og fremme interessen for og udbredelsen af kendskabet til mønter, sedler, medaljer, tolken og numismatisk litteratur med hensyn til de historiske og kulturelle værdier.

 

 

 • 2

Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til bestyrelsen.

 

 

 • 3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formanden aflægger beretning
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg:

 

 1. Valg af formand
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 3. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 4. Valg af 2 revisorer
 5. Valg af 1 revisorsuppleant
 6. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest den 1. februar.

Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling.

Stemmeret har alle, der har betalt kontingent for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes, dog senest den 1. februar.

Valg af formand er for 2 år ligesom bestyrelsesmedlemmer.

Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år.

Suppleanter og revisorer vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med den valgte formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.

Medlemmer af bestyrelsen betaler ikke kontingent.


 

 • 4

Medlemmer, der ikke kan være tilstede på en generalforsamling, kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Hvert medlem kan højst repræsentere 1 andet medlem med fuldmagten.

 

 

 • 5

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel, såfremt mindst 10 medlemmer eller 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af de sager, der ønskes behandlet.

 

 

 • 6

Afstemning på enhver generalforsamling sker skriftligt, såfremt blot 1 medlem kræver det.


 

 • 7

Kun på en generalforsamling kan et medlem ekskluderes. Almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer kræves.


 

 • 8

Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

Kontingent fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Bestyrelsen kan disponere over 2/3-del af foreningens formue pr. kalenderår i henhold til sidste generalforsamlingsgodkendt regnskab til f.eks. indkøb af mønter, sedler og andre numismatiske effekter.


 

 • 9

De formål, der omtales i paragraf 1, fremmes ved, at medlemmerne samles til de af bestyrelsen indkaldte møder. På disse møder vil der blive holdt formidlingssalg over de af medlemmerne indleverede mønter og numismatiske effekter samt de af klubben indkøbte effekter.

Alt salg fra klubbens beholdninger skal først tilbydes foreningens medlemmer på de afholdte klubaftner. Ikke solgte effekter kan herefter af en enig bestyrelse sælges til et enkelt medlem eller 3. mand.

 

 

 

 

 • 10

Bestyrelsen kvalitetsbestemmer det til møderne indleverede materiale og kan bestemme, hvilket materiale, den anser for at have klasse til salg.

 1. Medlemmerne indleverer materiale til formidlingssalg. Alle effekter skal være noteret på de af foreningen godkendte ”Auktionslister” med angivelse af mindstepriser.

 

 

 1. Ifølge klubbens vedtægter kan bestyrelsen afvise effekter, som den ikke anser for at have klasse til salg.

 

 1. Sælger kan, ved afkrydsning på ”auktionslisten”, tilkendegive at et lot med en minimum pris på 50 kr. eller derover, der ikke kan opnå den fastsatte minimum pris, må nedsættes med 10%.

 

 1. Sælger betaler til klubben et gebyr på 5% af hammerslagsprisen, dog maksimum 50 kr., dog mindst 2 kr. pr. lot uanset om dette sælges eller ej.

 

 1. Laveste opråb er 10 kr.

 

 1. Auktionarius styrer egenhændigt auktionen dog er minimums bud 5 kr.

 


 • 11

Til foreningens møde kan der indsendes brevbud senest dagen før.

Kun medlemmer kan købe på foreningens møder.

Materialet sælges i den stand, hvori det forefindes ved hammerslag og foreningen er ansvarlig med hensyn til kvalitetsvurdering.

 

 

Hvis en mønt, der er solgt på foreningens auktioner, viser sig at være falsk, skal køberen fremskaffe tilfredsstillende dokumentation herfor. Sælgeren skal da tage mønten tilbage og udrede fuldt vederlag til køberen.

På klubbens møntmesse kan der tegnes et 1-dags medlemskab til 50 kr.


 

 • 12

Bestyrelsen kan til enhver tid udnævne et æresmedlem.

Medlemmer af foreningen kan indstille et medlem til æresmedlem med en nøje begrundelse. Bestyrelsen vurderer begrundelsen. Udnævnelse skal ske på en ordinær generalforsamling.

Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent og eller betaling til foreningens arrangementer.

Æresmedlem gælder resten af livet.

 

 • 13

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.

Dog skal der 4/5 stemmers flertal til en ændring af paragraf 14.

 


 • 14

Foreningen kan kun opløses, når 4/5 af de fremmødte medlemmer, på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

Foreningens formue skal gå til køb af numismatisk materiale, som herefter bortloddes mellem medlemmerne, der har været indmeldt 2 år før foreningens ophævelse.


 

Således vedtaget på generalforsamling.


Kalundborg, den 27. maj 2024

 

                                       

 

 

 

Del siden